Søg
Close this search box.

Salgs- og abonnementsvilkår

Salgs- og abonnementsvilkår – WebTrack

1 GÆLDENDE ABONNEMENTSVILKÅR
1.1 Ved leje/køb af hardware og det løbende abonnement (herefter benævnt ”Systemet”) gælder nedenstående vilkår.
1.2 Abonnementsbetingelserne kan ændres med 3 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter aftalens indgåelse.

2 EJENDOMSRET
2.1 Systemet består af hardware (GPS-bokse) leveret af EcoMobility ApS ved indgåelsen af abonnementet.
2.2 EcoMobility ApS har ejendomsretten til det i Systemet indeholdt kortsystem, inkl. alle informationer. EcoMobility ApS er berettiget til vederlagsfrit og til enhver tid at benytte de indkomne data fra Systemets hardware (GPSboksene) til kommercielt brug.
2.3 Det leverede hardware (med undtagelse af de af teleselskaberne leverede dele) forbliver EcoMobility ApS’ ejendom, indtil betaling ved køb af hardware er erlagt fuldt ud, herunder påløbne renter og omkostninger.

3 INSTALLATION
3.1 Kunden kan efter aftale med EcoMobility ApS selv installere det udstyr, der følger med Systemet, jf. stk. 3.2.
3.2 Hvis kunden selv installerer og monterer det leverede udstyr, påtager EcoMobility ApS sig intet ansvar, og kunden kan således ikke påberåbe sig mangler eller forsinkelse, som skyldes fejlmontering eller fejlinstallation.
3.3 I aftalen mellem kunden og EcoMobility ApS er prisen for installation af Systemet altid specificeret særskilt.
3.4 Kørende montør tillægges miljøafgift og forbrugsgodsafgifter efter de til enhver tids gældende satser.

4 ABONNEMENTSVEDERLAG
4.1 Abonnementsvederlaget beregnes fra tidspunktet for levering af Systemet.
4.2 I abonnementsvederlaget er indeholdt net- og brugeradgang til EcoMobility ApS’ kortsystem.
4.3 Abonnementsvederlaget pristalsreguleres én gang årligt.
4.4 EcoMobility ApS forbeholder sig retten til regulering af abonnementsvederlaget med øjeblikkelig virkning i tilfælde af prisstigninger på datatrafik eller ændringer i offentlige afgifter.

5 BETALINGSBETINGELSER
5.1 Betaling af skyldige beløb anses for rettidig, når betaling er modtaget senest 8 dage efter datoen for udstedelse af faktura.
5.2 Hvis kunden ikke betaler rettidigt, er EcoMobility ApS berettiget til øjeblikkeligt at lukke for kundens adgang til kortsystemet. EcoMobility ApS kan endvidere afkræve kunden et gebyr samt forrente det til enhver tid skyldige beløb med 2,00 % pr. påbegyndt måned.
5.3 Kunden er, uanset om denne har indsigelser eller modkrav, ikke berettiget til at undlade betaling af fakturerede beløb.
5.4 Faktura-håndteringsgebyr tillægges alle fakturaer, pt. Dkr. 29,50
5.5 Reklamationer over leverancer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer, hvorfor kundens tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som misligholdelse.

6 OPSIGELSE
6.1 Abonnementsaftalen kan af begge parter opsiges efter 24 måneder med 3 måneders varsel. Dog tidligst til faktureret abonnementsudløb.
6.2 I tilfælde af opsigelse fra EcoMobility ApS’ side, er kunden ikke berettiget til kompensation.

7 MANGLER
7.1 Kunden skal uden ugrundet ophold underrette EcoMobility ApS om mangler ved systemet, som kunden er eller ved almindeligt dagligt brug burde være blevet opmærksom på.
7.2 Undlader kunden dette, kan kunden ikke gøre krav gældende mod EcoMobility ApS i anledning af de pågældende mangler.

8 ANSVARSBEGRÆNSNING
8.1 I tilfælde af mangler ved Systemet eller forsinkelse, som EcoMobility ApS er ansvarlig for, kan EcoMobility ApS’ erstatningsansvar ikke overstige et beløb svarende til det af kunden betalte abonnementsvederlag for de seneste 12 måneder inden skaden eller forsinkelsen.
8.2 EcoMobility ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der skyldes driftsproblemer hos EcoMobility, teleoperatør eller leverandør af de af Systemet benyttede digitale landkort.
8.3 EcoMobility ApS hæfter i intet tilfælde for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

9 FORCE MAJEURE
9.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for EcoMobility ApS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke selv har kontrol over, såsom naturkatastrofer, brand, krig, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.
9.2 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 12 uger, skal såvel EcoMobility ApS som kunden være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette anses for misligholdelse.

10 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER
10.1 EcoMobility ApS er berettiget til at overdrage alle rettigheder og pligter i henhold til abonnementsaftalen med kunden til tredjemand uden kundens accept.

11 DATABESKYTTELSE (GDPR)
11.1 EcoMobility ApS behandler, som databehandler, kunders persondata efter instruks fra kunden og i henhold til den indgåede databehandleraftale.
11.2 I det omfang EcoMobility ApS bistår kunden med ydelser i henhold til databehandleraftalen, som denne er forpligtet til at levere, har EcoMobility ApS krav på særskilt vederlag herfor.
11.2.1 EcoMobility ApS betalbare ydelser i henhold til databehandleraftalen vedrører (i) bistand til kunden ved anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til kompetente tilsynsmyndigheder og anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til de registrerede, når kunden er forpligtet dertil. (ii) Bistand til kunden med opfyldelse af kundens forpligtelse til at håndtere anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder, som er fastlagt i persondataloven og Databeskyttelsesforordningen. (ii) Bistand med udførelse af konsekvensanalyser og forudgående høring af kompetente tilsynsmyndigheder. (iv) EcoMobility ApS deltagelse i revisioner og inspektioner af EcoMobility ApS sikkerhedsnivaeu og i EcoMobility ApS overholdelse af databehandleraftalen. Sådanne revisioner kan også udføres af en revisor eller en kompetent tredjemand, bemyndiget af kunden. Tilsyn og adgang til EcoMobility ApS lokationer og information er herudover altid undergivet en accept af EcoMobility ApS og evt. underdatabehandleres sikkerhedsforskrifter. Benyttes en tredjemand til gennemførelse af inspektioner, skal sådan tredjemand forinden tiltræde en sædvanlig tavshedserklæring direkte overfor EcoMobility ApS (v) Resulterer ændringer hos Kunden i et behov for at ændre sikkerhedsforanstaltninger eller behandlingsaktiviteter hos EcoMobility ApS, skal kunden afholde EcoMobility ApS omkostninger ved forbrugte ressourcer hertil. Ændringerne aftales særskilt forinden ændringerne foretages. (vi) Sletning eller tilbagelevering af personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden på Kundens anmodning.
11.3 Vederlag for ydelser beskrevet i 11.2.1 opgøres efter medgået tid, og EcoMobility ApS gældende timesatser.

12 LOVVALG OG VÆRNETING
12.1 Tvister skal afgøres efter dansk ret ved retten i Viborg.

Salgs- og handelsbetingelser – WebTour

1. INDLEDNING
Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- & leveringsbetingelser fremsendes sammen med tilbud og anses som accepteret ved accept af tilbud. Kunde skal ved aftaleindgåelse oplyse CVR nummer, og det er kundens ansvar at holde webTour orienteret om eventuelle ændringer i adresse, ejerskabsforhold og virksomhedstype. I forbindelse med handel med privatpersoner skal kunden være myndig for at kunne tegne aftale med webTour. Det er ikke tilladt at anvende webTour’s services til mere end én virksomhed, for eksempel ved at dele et web-hotel mellem flere virksomheder.

2. PRISER OG LEVERING
Alle priser er ekskl. moms, fragt og evt. transportomkostninger og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer medmindre andet er udtrykkeligt anført. Ved angivelse af priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept -og leveringsfrist. Enhver forsendelse sker for kundes regning og risiko.

3. OPSIGELSE
Alle produkter skal opsiges skriftligt. Opsigelse fra kunde kan kun finde sted med løbende måned + 30 dages varsel. Evt. faktureret eller skyldigt abonnement skal betales selvom der indsendes opsigelse. EcoMobility kan opsige WebTour og tilhørende produkter, med løbende måned + 30 dages varsel. Evt. faktureret eller skyldigt abonnement skal betales. I tilfælde af misligeholdelse er opsigelsen øjeblikkelig. Dette gælder dog ikke ved misligholdelse, hvor opsigelsen er øjeblikkelig. Ved opsigelse fra webTour’s side vil evt. forudbetalt abonnement blive tilbagebetalt. Efter opsigelse slettes kundes data.

4. TILBUD
Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet er anført i fremsendt tilbud. Såfremt kunde ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af webTour’s standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Programmer, udstyr og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud, er altid at betragte som webTour’s ejendom.

5. EJENDOMSRET
Ejendomsretten, copyright og andre rettigheder til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ophavsretsindehaveren indtil disse er fuldt og helt betalt af kunde. Kunde har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. webTour har fra evt. ophavsretsindehaveren fået tildelt retten til at licensere produkter. Det er ikke tilladt for kunde at kopiere det leverede software til andet formål end backup og arkivering eller at gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

6. ORDRE
Et køb er endeligt, når webTour skriftligt har modtaget en bekræftet accept på fremsendt tilbud og ikke uden ugrundet ophold har gjort indsigelse på den efterfølgende fremsendte faktura. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af kunden uden skriftlig accept fra webTour, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger.

7. LEVERINGSTID
Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på kundes specifikationer af varen/ydelsen ved ordreafgivelsen. Forsinkelse med levering giver ikke kunden ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til webTour om at berigtige forholdet, og webTour ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes kundes forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

8. FORCE MAJEURE
webTour hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, uheld ved tilvirkning eller afprøvning eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for webTour’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen/ydelsen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal webTour dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud/ordrer.

9. MANGLER
webTour indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer/ydelser er af sædvanlig god kvalitet. Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, der kan henvises til produktion i webTour, påtager webTour sig efter eget valg at være behjælpelig med mulige tilretninger. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for webTour. webTour hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring eller i øvrigt forsømmelse hos andre end webTour, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

10. BETALING
Betalingsbetingelserne for den enkelte ordre er altid anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført, gælder følgende: Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 2 % pr. påbegyndt måned. Hvis kundes betalingsevne efter aftalens indgåelse efter webTour’s skøn forringes væsentligt, eller såfremt webTour ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse. Hvis intet andet er aftalt, betales der altid 12 måneder forud for alle abonnementstyper. Såfremt en faktura ikke betales rettidigt, vil der blive udsendt 2 rykkere med rykkergebyr. Er restancen ikke betalt 10 dage efter udsendelse af 2. rykker, lukkes for samtlige af kundens produkter hos webTour og sagen overgår uden yderligere varsel til retslig inkasso med yderligere omkostninger for kunden. Genåbning af serverunderstøttede produkter/funktioner sker mod betaling efter nærmere aftale. Der foretages en prisregulering på driftsomkostningerne én gang årligt med mindst 3%.

11. PRODUKT- OG ØVRIGT ANSVAR
Forvolder et af webTour’s leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter webTour alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges webTour. webTour hæfter ikke for skader på kundes eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. webTour fraskriver sig ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af kunde og for produkter fremstillet af kunde, hvori indgår materialer leveret af webTour, medmindre skaden kan henføres til webTour’s produkt. Såfremt webTour måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til kunde, er kunde forpligtet til at holde webTour skadesløs i samme omfang, som webTour ovenfor har begrænset sit ansvar. Det er til fulde kundens ansvar at kundens data på serveren hos webTour overholder gældende dansk lov, samt overholder de skrevne og uskrevne love omkring brugen af Internettet. webTour fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte/ indirekte tab. Dette gælder uanset årsagen til tabet af data. Skulle et tab alligevel afstedkomme erstatningsansvar er det samlede erstatningsbeløb begrænset til den indbetalte serviceaftalebeløb for det aktuelt leverede produkt. Specielt ifm. aftale om en 100 % hosting-løsning – hvilket ikke omhandler levering af techCMS, seoSafe, infokanaler, techBooking, techBackup eller webTour – er det altid kundens ansvar at opbevare en opdateret backup lokalt, også selvom webTour leverer et backup-produkt i forbindelse med den aktuelle hosting-løsning.

12 DATABESKYTTELSE (GDPR)
12.1 EcoMobility ApS behandler, som databehandler, kunders persondata efter instruks fra kunden og i henhold til den indgåede databehandleraftale.
12.2 I det omfang EcoMobility ApS bistår kunden med ydelser i henhold til databehandleraftalen, som denne er forpligtet til at levere, har EcoMobility ApS krav på særskilt vederlag herfor.
12.2.1 EcoMobility ApS betalbare ydelser i henhold til databehandleraftalen vedrører (i) bistand til kunden ved anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til kompetente tilsynsmyndigheder og anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til de registrerede, når kunden er forpligtet dertil. (ii) Bistand til kunden med opfyldelse af kundens forpligtelse til at håndtere anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder, som er fastlagt i persondataloven og Databeskyttelsesforordningen. (ii) Bistand med udførelse af konsekvensanalyser og forudgående høring af kompetente tilsynsmyndigheder. (iv) EcoMobility ApS deltagelse i revisioner og inspektioner af EcoMobility ApS sikkerhedsnivaeu og i EcoMobility ApS overholdelse af databehandleraftalen. Sådanne revisioner kan også udføres af en revisor eller en kompetent tredjemand, bemyndiget af kunden. Tilsyn og adgang til EcoMobility ApS lokationer og information er herudover altid undergivet en accept af EcoMobility ApS og evt. Underdatabehandleres sikkerhedsforskrifter. Benyttes en tredjemand til gennemførelse af inspektioner, skal sådan tredjemand forinden tiltræde en sædvanlig tavshedserklæring direkte overfor EcoMobility ApS (v) Resulterer ændringer hos Kunden i et behov for at ændre sikkerhedsforanstaltninger eller behandlingsaktiviteter hos EcoMobility ApS, skal kunden afholde EcoMobility ApS omkostninger ved forbrugte ressourcer hertil. Ændringerne aftales særskilt forinden ændringerne foretages. (vi) Sletning eller tilbagelevering af personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden på Kundens anmodning.
12.3 Vederlag for ydelser beskrevet i 12.2.1 opgøres efter medgået tid, og EcoMobility ApS gældende timesatser.

13. AFGØRELSE AF TVISTER
Retsforholdet ifølge nærværende bestemmelser og disses fortolkning afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole og med Retten i Viborg som aftalt værneting.