Søk
Close this search box.

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser, databehandlingsavtale, personvernerklæring og databehandleravtale med underleverandører

Generelle vilkår

Databehandlingsavtale

Personvernerklæring

Databehandleravtale med underleverandører

Generelle vilkår og betingelser

1. Kontraktsparter og omfang

1.1. Kontraktsparter er:

Leverandøren, ved den juridiske enheten som er angitt i bestillingsformularet eller den signerte kundekontrakten («Kundekontrakten») Kunden, ved personen eller den juridiske enheten som er angitt i Kundekontrakten.

1.2. Leverandøren og Kunden refereres til samlet som «Partene» og separat som en «Part».

1.3. Disse generelle vilkårene og betingelsene («Generelle Vilkår») gjelder for ethvert kjøp av tjenester fra Leverandøren.

1.4. Kontraktsforholdet mellom Partene styres av følgende dokumenter, og i følgende rekkefølge i tilfelle konflikt mellom dokumentene («Kontraktdokumenter») som samlet utgjør «Avtalen»:

Kundekontrakten Databehandleravtalen disse Generelle Vilkår tjenestenivåavtalen (hvis inngått) Kundens vilkår og betingelser (hvis gjort til en del av Avtalen ved Leverandørens skriftlige aksept)

1.5. Endringer eller tillegg til Kontraktdokumentene er bare bindende hvis Leverandøren har bekreftet dem skriftlig (også elektronisk).

1.6. Ved å signere Kontraktdokumentene bekrefter den enkeltpersonen som inngår Avtalen på vegne av Kunden, at de har den juridiske myndigheten til å binde Kunden.

2 Kontaktopplysninger

2.1. Partenes kontaktopplysninger er oppgitt i Kundens Alle henvendelser og meldinger i samsvar med disse Generelle Vilkårene skal sendes skriftlig til oppgitt e-postadresse for å anses som innsendt.

2.2. Partene er ansvarlige for å informere hverandre om eventuelle endringer i kontaktopplysningene. Henvendelser og meldinger sendt til Partens opprinnelige eller nylig oppgitte kontaktopplysninger skal anses som innsendt.

3. Tjenesten

3.1. Hver abonnement, som angitt i Kundekontrakten, oppretter en Tjeneste («Tjenesten»).

3.2. Tjenesten anses som aktivert når maskinvaren som er inkludert i Tjenesten har blitt sendt («Aktiveringsdato»). Hvis Leverandøren ikke skal levere maskinvare, er Aktiveringsdatoen når Kunden får tilgang til innloggingsdetaljer som muliggjør tilgang til å bruke Tjenesten, og data fra tilkoblet enhet blir tilgjengelig.

3.3. Kunden gis en ikke-eksklusiv og ikke-underlisensierbar rett til å bruke Tjenesten og data generert eller opprettet gjennom Tjenesten innenfor formålet med Tjenesten. Bruksretten er tidsbegrenset til varigheten av Avtalen.

3.4. Rettigheten som gis i avsnitt 3 inkluderer ikke retten til å få tilgang til kildekode eller objektkode, eller på annen måte få tilgang til deler av Tjenesten eller Leverandørens systemer som ikke er tilgjengelig med vilje. Bruksretten inkluderer ikke retten til å endre, reprodusere, reversere, dekompilere, demontere, kopiere eller etterligne Tjenesten.

4. Maskinvare levert av Leverandøren

4.1. Med mindre annet er angitt i Kundekontrakten, er den fysiske utstyret/maskinvaren («Maskinvaren») som Leverandøren leverer, plassert til Kundens disposisjon og er Kundens eiendom, bortsett fra Maskinvaren som er kontrahert før 1. januar 2024, er imidlertid Kundens eiendom uavhengig av formuleringen i Kundekontrakten, forutsatt at den ble solgt som slik.

4.2. Maskinvaren leveres DAP (Incoterms 2020) med mindre annet er angitt eller avtalt.

4.3. Med mindre annet er avtalt, er Kunden forpliktet til å installere Maskinvaren selv og er alene ansvarlig for å sikre at Maskinvaren er riktig plassert og montert som beskrevet i brukermanualen og ytterligere instruksjoner fra Leverandøren.

4.4. Kunden er forpliktet til å teste Maskinvaren etter installasjonen og varsle Leverandøren umiddelbart hvis Maskinvaren ikke Testen utføres ved å sjekke registreringer i grensesnittet.

4.5. Kunden kan be om veiledning om installasjon og testing via e-post til Leverandøren er ikke ansvarlig for konsekvensene av teknisk svikt eller utilstrekkelig registrering på grunn av feil installasjon eller feilplassering av Maskinvaren.

4.6. Enhver service, vedlikehold eller reparasjon av Maskinvaren kan bare utføres av Leverandøren eller dets autoriserte partnere, som instruert av Hvis Kunden oppdager at Maskinvaren er defekt eller skadet, skal Leverandøren varsles via e-post umiddelbart for veiledning i feilsøking og/eller prosedyren for retur og ny levering av Maskinvaren.

4.7. Leverandøren forbeholder seg retten til å erstatte hele eller deler av Maskinvaren når som helst. I slike tilfeller er Kunden forpliktet, for egen kostnad, å motta og installere den nye Maskinvaren, samt returnere den gamle Maskinvaren (hvis Maskinvaren er Leverandørens eiendom, i henhold til avsnitt 4.1), senest 7 dager etter mottak av ny Maskinvare.

4.8. Leverandøren forbeholder seg retten til å bruke Maskinvaren til å samle inn data for andre kunder, forutsatt at sistnevnte sikrer at eventuelle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

4.9. Maskinvare som er solgt for bruk innenfor EU/EØS/Storbritannia kan ikke brukes utenfor dette området med mindre annet er avtalt i Ved bruk utenfor det godkjente området, skal Kunden refundere Leverandøren for alle ekstra kostnader som følge av bruk utenfor området, f.eks. roaming, innen 14 dager etter datoen for fakturaen levert av Leverandøren.

4.10. Maskinvaren kan bare brukes i forbindelse med Leverandørens Kunden er forpliktet til å behandle Maskinvaren med forsvarlig omsorg og i samsvar med brukermanualen. Kunden har ikke rett til å foreta endringer og/eller modifikasjoner av Maskinvaren utover det som er angitt i brukermanualen.

4.11. Ved mistanke om misbruk av Maskinvaren, har Leverandøren rett til å kreve tilbake Maskinvaren som er Leverandørens eiendom, i henhold til avsnitt 4.1, innen en angitt tidsramme.

4.12. Ved avslutning er Kunden ansvarlig på sine egne kostnader, umiddelbart og senest innen en måned etter utløpet av Kontraktsperioden (som definert i 2), å returnere Maskinvaren som er Leverandørens eiendom, jf. avsnitt 4.1, i henhold til instruksjonene gitt av Leverandøren.

4.13. I alle tilfeller av manglende tilbakelevering av Maskinvaren som angitt her, vil Kunden være ansvarlig for å refundere Leverandøren per Maskinvare i henhold til gjeldende gebyr for tapt/manglende enhet, innen 14 dager etter datoen for refusjonsfakturaen levert av Leverandøren.

5. Tredjeparts maskinvare og programvare

5.1. Dersom Leverandøren mottar og behandler data fra maskinvare som leveres av eller til andre (“Tredjeparts Maskinvare”) eller programvare levert av andre (“Tredjeparts Programvare”), erkjenner Kunden at Leverandøren ikke vil være ansvarlig for (i) å kunne tilby Tjenesten på grunn av feil eller mangler i Tredjeparts Maskinvare eller Tredjeparts Programvare, eller (ii) feil eller svikt i Tjenestene på grunn av Tredjeparts Maskinvare eller Tredjeparts Programvare.

5.2. Enhver bruk av Maskinvare som Leverandøren leverer til andre enn Kunden, skal anses som Tredjeparts Leverandøren vil ikke være ansvarlig for feil på slik Tredjeparts Maskinvare som Leverandøren ikke er ansvarlig for eller har kontroll over, inkludert, men ikke begrenset til, situasjoner der den andre kunden fjerner eller skader Tredjeparts Maskinvaren eller på annen måte begrenser eller hindrer innsamling av data.

5.3. Leverandøren skal ikke ha noe ansvar eller ansvar knyttet til Kundens bruk av Tredjeparts Maskinvare eller Tredjeparts Kunden skal påta seg alle risikoer og kostnader ved bruk av slik Maskinvare og/eller Programvare, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle ulemper, skader, kostnader osv. påført tredjeparts leverandør eller andre.

5.4. Kunden er alene ansvarlig for å løse eventuelle problemer eller feil med slik Tredjeparts Maskinvare og/eller Tredjeparts Programvare, og Kunden skal overholde sine forpliktelser i henhold til Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, betalingsforpliktelsen uavhengig av problemene eller feilene.

5.5. Kunden skal varsle Leverandøren uten ugrunnet opphold dersom problemer eller feil med Tredjeparts Maskinvare eller Tredjeparts Programvare oppdages, hvorpå Leverandøren kan yte bistand eller støtte til Kunden.

6. Kundens forpliktelser

6.1. Kunden er ansvarlig for å sikre at både Tjenesten og Maskinvaren brukes i samsvar med eventuelle instruksjoner, brukermanualer/nettinstallasjonsvideoer eller lignende informasjon som er gitt av Leverandøren og enhver leverandør av Tredjeparts Maskinvare eller Tredjeparts Programvare.

6.2. Kunden skal ikke bruke Tjenesten eller dens muligheter i strid med gjeldende lov eller på en måte som er i strid med andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, Leverandørens eller tredjeparts immaterielle rettigheter og personvernrettigheter, eller i strid med andre avtaler inngått med Leverandøren eller Leverandørens konsernselskaper.

6.3. Kunden er ansvarlig for bruken av Tjenesten og overholdelse av Avtalen av sine ledere, styremedlemmer, ansatte, entreprenører og enhver annen person som Kunden gir tilgang til Tjenesten.

7. Betaling

7.1. Prisen for tjenesten er angitt i kundekontrakten eller bestillingsformularet.

7.2. Kunden vil bli fakturert årlig og på forhånd med forfall per 14 dager med mindre annet er avtalt i Fakturaen pålegges et fakturagebyr. Den første fakturaen vil bli utstedt på Aktiveringsdatoen, og påfølgende fakturaer på hver årsdag for Aktiveringsdatoen.

7.3. Ved forsinket betaling har Leverandøren rett til renter fra dagen betalingen skulle vært gjort og fortsette inntil datoen for full betaling Rentesatsen skal være i samsvar med gjeldende nasjonal lov om renter ved forsinket betaling i landet der Leverandøren har sin registrerte forretningsadresse. Krav om renter reduserer ikke andre krav Leverandøren kan ha mot Kunden i henhold til andre regler, inkludert erstatningskrav.

7.4. Leverandøren har rett til å belaste Kunden for eventuelle ekstra kostnader som påløper som følge av at Kunden ikke henter ut Maskinvare som er sendt til adressen oppgitt av Kunden.

7.5. Kunden har ikke rett til å foreta trekk i fakturaen eller å utøve noen retensjonsrett, motkrav eller motregning mot fakturaen med mindre kravet er anerkjent skriftlig eller juridisk avgjort med leverandøren på forhånd.

7.6. Ved utløpet av enhver finansiert avtale, vil faktureringen fortsette direkte fra Leverandøren til Kunden hvis Avtalen ikke avsluttes i samsvar med avsnitt 4. Det er Kundens ansvar å avslutte en finansiert avtale innen riktig oppsigelsesperiode.

7.7. Hvis Kunden mener fakturaen er feil, skal Kunden varsle Leverandøren så snart som mulig via e-post, og senest en dag før forfallsdatoen for fakturaen for at Leverandøren skal kunne korrigere fakturaen, hvis Leverandøren etter eget skjønn godtar en slik justering.

7.8. Ved vesentlig mislighold har Leverandøren rett til å kreve betaling for alle utestående og gjenværende fordeler i Kontraktsperioden (som definert i avsnitt 8.2).

7.9. Leverandøren forbeholder seg retten til å selge fakturaen til et annet selskap, som deretter vil kreve inn fakturaen.

8. Vilkår og Oppsigelse

8.1. Kundekontrakten / bestillingsformularet inngås ved Kundens elektroniske signatur («Effektiv dato»).

8.2. Med mindre annet er avtalt i Kundekontrakten, skal den initielle perioden for Avtalen være 36 måneder beregnet fra Aktiveringsdatoen («Initiell Periode»). Avtalen skal deretter automatisk fornyes for 12 måneder om gangen («Fornyelsesperiode»), med mindre den avsluttes i samsvar med avsnitt 4. Den Initiale Perioden og eventuelle Fornyelsesperioder omtales heretter samlet som «Kontraktsperioden».

8.3. Hvis Kunden kjøper tilleggstjenester (utvidelser) til en Tjeneste, gjelder Tjenestens Kontraktsperiode.

8.4. Avtalen i sin helhet eller spesifikke Tjenester kan sies opp av en av Partene skriftlig (e-post) minst 3 måneder før utløpet av Kontraktsperioden.

8.5. Ved oppsigelse skal Leverandøren slutte å tilby Tjenesten ved utløpet av Kontrakten Leverandøren har rett til betaling gjennom hele Kontraktsperioden uavhengig av om Kunden bruker Tjenesten eller ikke.

8.6. Kunden som har fått en rabattert pris på Tjenesten på grunn av medlemskap eller avtale med en tredjepart, mister retten til rabatten ved utløpet av medlemskapet eller avtalen med tredjeparten.

9. Livstidsgaranti

9.1. Leverandøren garanterer at Maskinvaren er fri for feil i utførelse og materialer ved forsendelsestidspunktet og forplikter seg til å levere funksjonell Maskinvare gjennom hele Kontraktsperioden («Livstidsgaranti»).

9.2. Livstidsgarantien dekker Maskinvarefeil og er utelukkende begrenset til erstatning eller reparasjon, etter Leverandørens eneste valg.

9.3. Livstidsgarantien gis under følgende betingelser:

9.3.1. Kunden varsler Leverandøren om feilen via e-post.

9.3.2. Kunden kobler fra og returnerer den defekte Maskinvaren til Leverandøren, for egen kostnad.

9.3.3. Leverandørens undersøkelse av den returnerte Maskinvaren avslører at feilene ikke har blitt forårsaket av feil håndtering, lagring, testing, installasjon, misbruk, forsømmelse, reparasjon, endring eller ulykke.

9.3.4. Kunden mottar og installerer den nye Maskinvaren, for egen kostnad.

9.4. Livstidsgarantien dekker ikke:

9.4.1. Feil eller skader forårsaket av forhold som Kunden er ansvarlig for, inkludert uaktsom bruk eller bruk i strid med disse Generelle Vilkårene, brukermanualen, Tjenestebeskrivelsen eller andre instruksjoner fra Leverandøren.

9.4.2. Gjelder hvis batteriet går tomt på batteridrevne enheter. Kunden må enten erstatte batteriet eller Maskinvaren, avhengig av hva Maskinvaren tillater.

9.4.3. Gjelder for Tredjeparts Maskinvare.

10. Overføring av avtalen eller tjenester

10.1. Kunden kan via e-post til Leverandøren be om at Avtalen i sin helhet eller spesifikke Tjenester skal overføres til en annen Leverandøren kan avvise forespørselen hvis kredittsjekken av den nye kunden ikke godkjennes. Ved overføring vil Leverandøren belaste Kunden et overføringsgebyr i henhold til gjeldende prisliste.

10.2. Leverandøren har rett til å overføre Avtalen til hvilket som helst annet selskap innen gruppen eller til tredjeparter.

11.Begrensninger av ansvar

11.1. Leverandøren skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for noen indirekte tap eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av tid eller fortjeneste, inntekt, omdømme, forretningsmuligheter, data eller andre forretningsavbrudd.

11.2. Leverandørens maksimale ansvar overfor Kunden for alle forpliktelser (enten i henhold til Avtalen eller på annen måte) som direkte eller indirekte er knyttet til Avtalen, skal være begrenset til prisen Kunden har betalt for Tjenesten de siste 36 månedene før hendelsen som gir opphav til ansvaret.

11.3. Leverandøren fraskriver seg alt ansvar, inkludert eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, enten muntlig eller skriftlig, for Tredjeparts Maskinvare og Tredjeparts Dette gjelder selv om slik maskinvare eller programvare er avgjørende for at Tjenesten skal fungere effektivt.

12. Datahåndtering

12.1. Kunden er databehandler og ansvarlig for å overholde reglene fastsatt i GDPR og/eller nasjonal personvernlov for all persondata som behandles av Leverandøren via Tjenestene. Kunden er alene ansvarlig for å ha en lovlig og tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for persondata som behandles gjennom den relevante Tjenesten til enhver tid.

12.2. Leverandørens ansvar og rett til å lagre data generert eller opprettet gjennom Tjenesten opphører ved utløpet av Kontraktsperioden. Kunden er ansvarlig for å eksportere og lagre data fra Leverandørens system før utløpet av Kontraktsperioden.

12.3. Ved oppsigelse av Avtalen vil Leverandøren slette all data innen fristen som er angitt i databehandleravtalen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis Kunden inngår en separat avtale med Leverandøren om fortsatt lagring av data.

12.4. Leverandøren har rett til, kostnadsfritt og uten begrensning, å bruke data generert eller opprettet gjennom Tjenesten som ikke utgjør persondata og persondata som er anonymisert, inkludert overføring av slike data til tredjeparter.

12.5. Partenes ytterligere rettigheter og plikter knyttet til datahåndtering er regulert i databehandleravtalen.

13. Kontraktsbrudd

13.1. Avtalen eller spesifikke Tjenester kan avsluttes umiddelbart av en av Partene ved vesentlig mislighold fra den andre Parten, og slikt mislighold ikke rettes innen rimelig tid etter at den misligholdende Parten ble varslet om misligholdet i Konsekvensene av vesentlig mislighold reguleres av bakgrunnsreglene i loven i tillegg til det som er angitt i disse Generelle Vilkårene, inkludert retten til erstatning osv., med de begrensninger i Leverandørens ansvar som følger av avsnitt 11.

13.2. Ved vesentlig mislighold fra Kunden, forblir Kunden ansvarlig for betaling av avgifter tilsvarende resten av gjeldende Kontraktsperiode.

13.3. Hvis betaling ikke er mottatt rettidig i samsvar med avsnitt 7, ei heller innen 14 dager etter at Leverandøren har gitt skriftlig varsel om betaling, anses misligholdet som vesentlig.

13.4. Overtredelse av avsnitt 2 anses som vesentlig mislighold.

13.5. Ved vesentlig mislighold fra Kunden har Leverandøren rett til umiddelbart å:

 • avslutte Avtalen med øyeblikkelig virkning
 • deaktivere Kundens tilgang til Tjenesten
 • kreve betaling for alle utestående fordeler, og/eller
 • kreve erstatning for tap som følge av betalingsmislighold.

13.6. Ved avslutning på grunn av vesentlig mislighold, er Kunden forpliktet til umiddelbart å returnere Maskinvaren, jf. avsnitt 4.11.

14. Programvareoppdateringer og endringer av tjenesten

14.1. Programvareoppdateringer er inkludert i prisen.

14.2. Leverandøren forbeholder seg retten til å når som helst oppdatere, gjøre endringer og endre innholdet i de tilbudte Tjenestene, uten å gi noen forhåndsvarsel. Nye versjoner inkluderer ikke nødvendigvis alle funksjoner som var tilgjengelige i forrige versjon, men skal ikke vesentlig endre Tjenestens funksjonsnivå negativt.

14.3. Hvis Leverandøren, etter eget skjønn, bestemmer seg for å ikke lenger tilby en spesifikk Tjeneste eller en del av en Tjeneste, har Leverandøren rett til å avslutte Avtalen helt eller delvis med 30 dagers varsel til Det samme gjelder hvis en kontrakt med en underleverandør avsluttes, noe som medfører at Tjenesten ikke lenger kan tilbys.

15. Endringer i kontraktdokumentene

15.1. Leverandøren kan, etter eget skjønn, fra tid til annen oppdatere eller endre disse Generelle Vilkårene med en måneds skriftlig varsel (også elektronisk eller via elektroniske midler) til Kunden.

15.2. I tillegg kan Leverandøren gjennomføre slike endringer i Kontraktdokumentene som det fremgår av disse Generelle Vilkårene eller de individuelle Kontraktdokumentene.

16. Endringer i kontraktdokumentene

15.1. Leverandøren kan, etter eget skjønn, fra tid til annen oppdatere eller endre disse Generelle Vilkårene med en måneds skriftlig varsel (også elektronisk eller via elektroniske midler) til Kunden.

15.2. I tillegg kan Leverandøren gjennomføre slike endringer i Kontraktdokumentene som det fremgår av disse Generelle Vilkårene eller de individuelle Kontraktdokumentene.

17. Immaterialrettigheter og “Know-How”

17.1. Leverandøren er den eksklusive eieren og beholder alle rettigheter, titler og interesser til immaterielle rettigheter og Know-How relatert til eller oppstått fra Tjenesten og Maskinvaren, inkludert, men ikke begrenset til teknologien (inkludert alle modifikasjoner, forbedringer, oppgraderinger og oppdateringer til denne), algoritmer, kildekode, objektkode og tilhørende dokumentasjon, varemerker, logoer, domenenavn, brukergrensesnittdesign, grafikk, illustrasjoner, tegninger, bilder, lyd, musikk, videoer, konsepter, teknikker og spesifikasjoner.

17.2. “Immaterialrettigheter” inkluderer, men er ikke begrenset til patentrettigheter, designrettigheter og opphavsrettigheter.

17.3. “Know-How” inkluderer, men er ikke begrenset til all industriell, teknisk, markedsføringsmessig og kommersiell informasjon og teknikker i enhver form, og alle design og kunstneriske kreasjoner, uavhengig av om det er patenterbart, registrert som immaterielle rettigheter eller beskyttet som forretningshemmeligheter.

18. Force Majeure

18.1. Hvis omstendigheter utenfor Partenes kontroll, som klassifiseres som force majeure, vesentlig kompliserer gjennomføringen av avtalen, suspendert Partenes forpliktelser under Avtalen i den grad omstendigheten er relevant og så lenge omstendigheten varer.

18.2. Force majeure inkluderer blant annet hendelser som er utenfor Leverandørens kontroll, som feil, skade, service, inspeksjon eller reparasjon av kommunikasjonsanlegg, svikt i telekommunikasjonsnettverket eller satellitter, krig, naturkatastrofer, lynnedslag, brann, streik, lockout og andre arbeidsforstyrrelser og hendelser som resulterer i plutselige eller uforutsette store reduksjoner av personell.

18.3. Hvis force majeure skal påberopes, må den berørte Parten varsle den andre Varslingsplikten gjelder også ved avslutningen av force majeure. Under force majeure har Partene en gjensidig plikt til å informere om omstendigheter som kan være av betydning for den andre Parten. Informasjonen må gis innen rimelig tid.

18.4. Kundens forpliktelser under Avtalen suspendert i den perioden Leverandørens forpliktelser er suspendert, imidlertid tillater ikke kortsiktige force majeure-tilfeller Kunden å kreve reduksjon i prisen.

18.5. Regelendringer utenfor Leverandørens kontroll påvirker ikke Kontraktsperioden, prisen eller antall bestilte Tjenester.

19. Konfidensielitet

19.1. Hver Part er forpliktet til å holde og opprettholde den andre Partens fortrolige informasjon i strengeste fortrolighet og skal ellers ikke gjøre den andre Partens fortrolige informasjon tilgjengelig i noen form, til noen tredjepart, eller bruke den andre Partens fortrolige informasjon til noe annet formål enn utførelsen av sine forpliktelser i Avtalen.

19.2. Hver Part skal være ansvarlig for å sikre at deres respektive ledere, agenter og ansatte ikke avslører, bruker eller distribuerer den andre Partens fortrolige informasjon i strid med vilkårene i Hver Part skal gjøre kommersielt rimelige tiltak for å beskytte den andre Partens fortrolige informasjon.

19.3. Fortrolig informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til, all informasjon som kan være av konkurransemessig betydning eller personvernshensyn å holde hemmelig for en tredjepart, inkludert personlig informasjon og informasjon om sikkerhet og forretningsmessige forhold. Fortrolighetsplikten gjelder både i Kontraktsperioden og senere.

19.4. For å unngå tvil, understrekes det at Kunden ikke har rett til å autorisere en konkurrent av Leverandøren til å få tilgang til Kontraktdokumentene eller informasjon om den kontraktsmessige relasjonen og vilkårene i Avtalen, da dette inkluderer fortrolig informasjon.

20. Tvungen lov – delbarhet

20.1. Skulle noen bestemmelse i Kontraktdokumentene være eller bli ugyldig eller ikke håndheves, f.eks. på grunn av konflikt med tvungen lov, vil gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene ikke bli påvirket. Den ugyldige eller ikke håndhevbar bestemmelsen skal erstattes med en gyldig og håndhevelig regulering som kommer nærmest i sin virkning til den kommersielle hensikten som ble forfulgt ved inngåelsen av den ugyldige eller ikke håndhevbar bestemmelse. Det samme gjelder ved et utelatt forhold.

20.2. Dette gjelder også hvis Kunden er en forbruker, og noen bestemmelse i Kontraktdokumentene kommer i konflikt med tvungen forbruker Mer informasjon om forbrukerkjøp finnes her:

21. Rådende språk

21.1. Kontraktdokumentene skal styres, tolkes og utlegges på engelsk, uavhengig av eventuelle oversettelser som kan gjøres til andre språk.

22. Lovvalg og Jurisdiksjon

22.1. Alle tvister som oppstår i forbindelse med Avtalen skal være underlagt lovene i landet der Leverandøren har sin registrerte forretningsadresse.

22.2. Partene skal søke å løse eventuelle tvister på en vennskapelig måte gjennom Hvis slike forhandlinger mislykkes, kan hver av Partene innlede rettslige skritt for ordinære domstoler. Ene og eksklusive arena for alle tvister skal være domstolene i landet der Leverandøren har sin registrerte forretningsadresse, ved den lokale tingretten.

Databehandleravtale

Mellom:

LEVERANDØREN, ved den juridiske enheten som er spesifisert i bestillingsbekreftelsen eller den signerte kundekontrakten («Kundekontrakten»), handler som databehandler

og

KUNDEN, ved personen eller juridiske enheten som er spesifisert i Kundekontrakten, handler som databehandler

det følgende avtale om behandling av personopplysninger er inngått («Databehandleravtalen»):

1.

Bakgrunn og formål

1.1. Leverandøren og Kunden har inngått en Kundekontrakt. Leverandørens levering av noen eller alle tjenester i henhold til Kundekontrakten krever at Leverandøren behandler personopplysninger på vegne av Kunden. Leverandøren anses derfor som en databehandler og Kunden som en databehandler i forbindelse med behandlingen av personopplysninger.

1.2. Denne Databehandleravtalen fastsetter rettighetene og pliktene for Leverandørens behandling av personopplysninger på vegne av Kunden i henhold til Kundekontrakten / Bestillingsformularen og gjelder for all behandling av personopplysninger som Leverandøren utfører for Kunden i forbindelse med utførelsen av tjenestene. Denne Databehandleravtalen utgjør en integrert del av Kundekontrakten, inkludert andre kontraktsdokumenter. Ved eventuelle motstrid mellom vilkårene i denne Databehandleravtalen og de Generelle Vilkårene, skal vilkårene i denne Databehandleravtalen ha forrang med hensyn til behandlingen av personopplysninger.

1.3. Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende nasjonale lover og EU- eller EU-medlemsstatenes lover for behandling av personopplysninger, inkludert den generelle personvernforordningen (2016/679) fra Europaparlamentet og Rådet (“GDPR”), heretter sammen referert til som “Databeskyttelseslovgivningen”.

1.4. Konsepter og definisjoner som brukes i denne Databehandleravtalen skal forstås på samme måte som i Databeskyttelseslovgivningen.

2. Leverandørens forpliktelser

2.1. Leverandøren skal kun behandle personopplysninger på vegne av Kunden i samsvar med dokumenterte instruksjoner fra Kunden.

2.2. Leverandøren skal behandle personopplysninger slik som beskrevet i denne Databehandleravtalen, eller som ellers avtalt skriftlig (inkludert elektronisk) mellom Leverandøren og Kunden.

2.3. Eventuelle supplerende instruksjoner om behandlingen skal sendes til Leverandørens oppgitte kontaktopplysninger.

2.4. Uavhengig av det som er angitt i punkt 2.1 til 2.3, skal Leverandøren behandle personopplysninger som påkrevd av loven. Leverandøren skal varsle Kunden hvis Leverandøren etter loven er pålagt å behandle personopplysninger i strid med Kundens instruksjoner, med mindre det å gi slik melding er forbudt ved lov.

2.5. Hvis Leverandøren anser at en instruks fra Kunden er i strid med Databeskyttelseslovgivningen, skal Leverandøren umiddelbart informere Kunden om sin Leverandøren forplikter seg til å utføre sine forpliktelser i henhold til Kundekontrakten og Databehandleravtalen til tross for sin oppfatning.

2.6. Leverandøren skal sikre at ansatte og underleverandører eller andre tredjeparter som er autorisert til å behandle personopplysninger, har forpliktet seg til taushetsplikt eller er under en passende lovfestet taushetsplikt. Denne bestemmelsen gjelder også etter avslutningen av Databehandleravtalen.

2.7. Leverandøren skal implementere egnede tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i henhold til artikkel 32 i GDPR, inkludert tiltak for å sikre at data er tilgjengelig for Kunden, for å forhindre tap eller ødeleggelse av data, og for å forhindre uautorisert tilgang til data.

2.8. Leverandøren skal holde en oppdatert liste over alle databehandlere og sikre at eventuelle databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av Kunden, har inngått en bindende avtale med Leverandøren i henhold til artikkel 28 (2) og (4) i GDPR.

2.9. Leverandøren skal, ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak, med tanke på behandlingens art og så langt det er mulig, bistå Kunden med å svare på henvendelser fra registrerte som ønsker å utøve sine rettigheter i henhold til kapittel III i GDPR.

2.10. Leverandøren skal bistå Kunden med å oppfylle pliktene i henhold til artiklene 32 til 36 i GDPR.

2.11. Leverandøren skal føre en oversikt over behandlingsaktiviteter som utføres på vegne av Kunden, som skal inneholde minst informasjonen som kreves i henhold til GDPR artikkel 30 (2).

3. Kundens forpliktelser

3.1. Kunden er ansvarlig for å sikre at behandlingen av personopplysninger overholder kravene fastsatt i Databeskyttelseslovgivningen, herunder å sikre at behandlingen av personopplysninger som Leverandøren er instruert til å utføre, har et rettslig grunnlag.

3.2. Kunden har rett og plikt til å bestemme formålet og midlene for behandlingen.

3.3. Kunden kan gi Leverandøren dokumenterte instruksjoner om hvordan personopplysningene skal behandles, og gir hermed Leverandøren instruksjoner om å behandle personopplysninger i det omfang og på den måten som slik behandling er nødvendig for å levere tjenestene i henhold til Kundekontrakten og som beskrevet i avsnitt 8.

3.4. Kunden kan gi andre tilleggsinstruksjoner så lenge slike tilleggsinstruksjoner, med hensyn til karakteren av og Leverandørens forpliktelser i henhold til Kundekontrakten, er relevant for levering av tjenestene i henhold til Kundekontrakten.

4. Bruk av databehandlere og overføring av data utenfor EØS

4.1. Leverandøren har rett til å bruke de nåværende databehandlerne som fremgår av listen som finnes her. Leverandøren bruker noen få databehandlere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), hvor de europeiske standardkontraktklausulene (SCCs) brukes som grunnlag for overføring.

4.2. Kunden gir herved en generell fullmakt til Leverandøren til å bruke databehandlere for å behandle personopplysninger for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene i henhold til Kundekontrakten.

4.3. De samme personvernsforpliktelsene som er fastsatt i denne Databehandleravtalen, skal pålegges databehandleren, spesielt med hensyn til garantier for å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak. Hvis en databehandler ikke oppfyller sine personvernforpliktelser, skal Leverandøren være fullt ansvarlig overfor Kunden når det gjelder å oppfylle databehandlerens forpliktelser. Dette påvirker ikke registrertes rettigheter i henhold til GDPR.

4.4. Leverandøren skal skriftlig informere Kunden før erstatning eller tillegg av nye databehandlere, senest 30 dager før den tiltenkte endringen, og dermed gi Kunden mulighet til å motsette seg slike endringer.

4.5. Kunden kan ikke avvise en ny databehandler uten en legitim Å avvise basert på velbegrunnet mistanke om at nivået av databeskyttelse kan bli redusert som følge av endringen av databehandleren skal anses som en legitim grunn.

4.6. Hvis Kunden ønsker å motsette seg engasjementet av den nye databehandleren og har legitime grunner basert på personvern for å gjøre det, kan Kunden innen 14 dager etter å ha mottatt Leverandørens skriftlige melding, serve Leverandøren en skriftlig innsigelse som beskriver slike legitime grunner. Hvis Kunden ikke sender en slik innsigelsesmelding innen angitt tidsramme, anses Kunden for å ha akseptert bruken av den nye underleverandøren.

4.7. Hvis Leverandøren insisterer på å bruke den nye databehandleren selv om Kunden har fremmet en innsigelse med legitime grunner basert på personvern som beskrevet ovenfor, skal Kunden, som sin eneste løsning, ha rett til å avslutte den delen av Kundekontrakten som påvirkes av endringen. For å avslutte en del av Kundekontrakten, skal Kunden levere Leverandøren en skriftlig oppsigelsesmelding som angir datoen oppsigelsen skal tre i kraft, som skal være senest siste dag av 30-dagersperioden som angitt i punkt 4. Hvis Leverandøren ikke har mottatt en slik oppsigelsesmelding to dager før slutten av 30-dagersperioden, utløper Kundens rett til oppsigelse i henhold til denne delen 4.7.

4.8. Hvis det er kritisk å erstatte eller legge til en ny databehandler for å oppfylle tjenestene i henhold til Kundekontrakten, kan Leverandøren, uavhengig av det ovennevnte, implementere endringen umiddelbart etter at Kunden er blitt informert.

4.9. Leverandøren har rett til å behandle personopplysninger utenfor EØS i den utstrekning behandlingen utføres av databehandlere til enhver tid inkludert på listen over databehandlere utenfor EØS. Eventuelle ytterligere overføringer av personopplysninger til et land utenfor EØS vil ikke bli utført uten dokumenterte instruksjoner fra Kunden.

5. Sikkerhetstiltak

5.1. Leverandøren skal oppfylle kravene til sikkerhetstiltak pålagt i Databeskyttelseslovgivningen og skal kunne dokumentere prosedyrer og andre tiltak for å oppfylle disse kravene.

5.2. Leverandøren følger beste praksis når det gjelder informasjonssikkerhetsstyring.

 • Alle kundedata er kryptert både under overføring og “i hvile”.
 • Leverandøren bruker nettverkssegmentering i alle produksjonsmiljøene.
 • All Leverandørens infrastruktur holdes oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene utgitt av våre leverandører.
 • Leverandøren bruker prinsippet om minst mulige rettigheter (PoLP) for å kontrollere tilgang til systemer og data for å sikre riktig tilgangskontroll.

5.3. Leverandøren har 24/7 vaktordning for å håndtere uforutsette hendelser og Leverandøren sikrer redundans i all infrastruktur og systemer ved å bruke leverandører som leverer bransjestandard løsninger med høy tilgjengelighet.

6. Revisjoner

6.1. Leverandøren skal gjøre tilgjengelig for Kunden all nødvendig informasjon for å demonstrere samsvar med artikkel 28 i GDPR og oppfyllelsen av forpliktelsene som er beskrevet i denne Databehandleravtalen, samt lette og bidra til revisjoner, inkludert inspeksjoner på stedet, gjennomført av Kunden eller en annen revisor utpekt av Den andre revisoren skal ikke være en konkurrent av Leverandøren.

6.2. Kunden kan kreve revisjoner en gang per Hvis spesielle omstendigheter motiverer en ytterligere revisjon, som for eksempel et personvernbrudd eller Kunden har grunn til å tro at Leverandøren bryter denne Databehandleravtalen, kan Kunden gjennomføre en ekstra revisjon.

6.3. Kunden skal gi minimum to ukers skriftlig varsel om den planlagte revisjonen, og revisjonen skal gjennomføres på en måte som minimerer forstyrrelser i Leverandørens daglige drift. Resultatene av revisjonen skal behandles som konfidensielle og skal diskuteres og vurderes av begge parter.

6.4. Kunden skal dekke alle kostnader og gebyrer knyttet til slike Hvis Leverandøren yter noen støtte eller tjenester knyttet til revisjonen, har Leverandøren rett til å sende en faktura for timepris på 400 EUR for alle faktiske kostnader og gebyrer.

6.5. Uavhengig av det som er nevnt ovenfor, vil ikke Kunden eller revisoren få tilgang til serverrom og annen informasjon og sted i den grad dette potensielt kan utgjøre en risiko for Leverandørens sikkerhetsnivå eller konfidensialitet. Leverandøren vurderer denne risikoen alene.

7. Varslingsrutiner

7.1. Hvis Leverandøren blir klar over et personvernbrudd, skal Leverandøren varsle Kunden uten unødvendig opphold.

7.2. Varslingen skal minst beskrive:

 • Karakteren av personvernbruddet, inkludert om mulig, kategoriene og omtrentlig antall registrerte personer som berøres, og kategoriene og omtrentlig antall personopplysningsposter som berøres.
 • Navnet og kontaktinformasjonen til personvernombudet eller et annet kontaktpunkt hvor mer informasjon kan innhentes.
 • De mulige konsekvensene av personvernbruddet.
 • Tiltakene som er iverksatt eller foreslås iverksatt for å håndtere personvernbruddet, inkludert, der det er hensiktsmessig, tiltak for å redusere de mulige ugunstige virkningene.

7.3. Hvis Leverandøren ikke kan gi all informasjonen ovenfor ved første varsel, kan informasjonen gis gradvis uten unødvendig opphold.

7.4. Kunden skal sørge for at en hendelsesrapport sendes til relevant databeskyttelsesmyndighet i samsvar med artikkel 33 i GDPR, mens Leverandøren ikke kan sende et slikt varsel eller kontakte tilsynsmyndigheten uten Kundens instruksjoner.

8. Omfang av behandlingen

8.1. Omfanget av behandlingen vil avhenge av hvilke tjenester som er inkludert i Kundekontrakten, samt instruksjoner gitt av Kunden og justeringer foretatt av Kunden i brukergrensesnittet.

8.2. Her følger en beskrivelse av omfanget av behandlingen, som blant annet beskriver typen personopplysninger som kan behandles ved levering av tjenestene:

 • Formålet med behandlingen
 • Varigheten av behandlingen
 • Behandlingens art
 • Typen personopplysninger som skal behandles
 • Kategoriene av registrerte personer

8.3. Kunden kan imidlertid instruere Leverandøren om behandlingen, noe som kan medføre avvik fra det som er beskrevet. Kunden kan også legge til informasjon og gjøre endringer i brukergrensesnittet, inkludert endringer av innstillinger, som kan medføre avvik fra beskrivelsen ovenfor.

Dette er et omfattende utdrag fra avtalen. Hvis du trenger mer spesifikk informasjon eller ytterligere hjelp, er det bare å spørre!

Personvernerklæring

1. 

Introduksjon

EcoMobility Group er forpliktet til å beskytte personopplysninger tilhørende alle våre kunder. Tjenestene vi tilbyr til våre kunder er skapt og utviklet med personvern som en grunnstein i våre tjenester. Som et eksempel vil brukere se sine egne personopplysninger, som ikke er synlig for andre brukere i systemet.

EcoMobility Group inkluderer morselskapet, EcoMobility Group ApS, og dets datterselskaper. Alle henvisninger til “vi”, “oss” og “vår” refererer til selskapene innenfor EcoMobility Group.

Denne personvernerklæringen beskriver informasjonen vi kan samle inn og behandle om deg hvis du er kunde eller tilknyttet en av våre kunder, hvis du er bruker av tjenestene våre, hvis du er partner eller leverandør, hvis du har abonnert på nyhetsbrev, nettskjemaer eller bedt om informasjon fra oss, hvis du har besøkt nettsiden vår eller søkt på en stilling innenfor EcoMobility Group. Alle nevnte grupper refereres samlet til som “Registrerte”.

2. Dataene vi samler inn

2.1. Kundens data

Når du inngår en kundekontrakt med oss, kan vi samle følgende data om deg:

Kundens navn og organisasjonsnummer Telefonnummer, e-postadresse og postadresse til kunden Informasjon om kundens kontaktperson(er) (navn, e-post og telefonnummer) Informasjon om kundens administratorbruker(e) (navn, e-postadresse og telefonnummer) Betalingsinformasjon

Denne informasjonen samles inn for å oppfylle kontrakten med kunden og lagres gjennom kontraktsperioden for at vi skal kunne administrere kunderelasjonen og tilby brukerstøttetjenester.

Vi kan beholde noe informasjon utover kontraktsperioden av følgende årsaker:

Regnskapsføring; da vi kan være forpliktet etter nasjonal lov til å oppbevare regnskaper i et visst antall år. Inndrive utestående gjeld; hvis du fortsatt skylder oss penger etter abonnementsperioden har utløpt. Forsvare juridiske krav hvis det oppstår tvist om vilkårene i kundekontrakten.

2.2. Data knyttet til bruken av våre tjenester

Ved å tilby våre tjenester kan kunden koble til, spore og overvåke eiendeler fra en grensesnitt. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å tilby våre tjenester, hvor vi kun behandler personopplysninger på vegne av kunden og i samsvar med kundens instruksjoner. Våre kunder har kontroll over dataene vi behandler på deres vegne, og på denne bakgrunn har vi rollen som databehandler, og kunden er databehandlingsansvarlig.

Dataene vi behandler vil avhenge av hvilke tjenester som er inkludert i kundekontrakten, og instruksjonene gitt av kunden og justeringene gjort av kunden og sluttbrukeren i brukergrensesnittet.

Ved å tilby våre tjenester kan vi behandle følgende personopplysninger:

Typen personopplysninger som skal behandles

Avtengig av tjenester inkludert i Kundekontrakten / Ordreskjema, kan Leverandøren behandle følgende data som kan anses som personlige:

Informasjon om brukere, valgfritt oppgitt av kunden, som navn, adresse, mobil, e-post, stilling, ansattnummer, skattesone, bankkontonummer, avdeling.

Informasjon om kjøretøy, valgfritt oppgitt av kunden, som registreringsnummer, merke, modell, første gangs registreringsdato, utslippsdata, kjøretøygruppe, farge, kjøretøy-navn, kjøretøytype, drivstofftype, kjøretøykategori, tildelt sjåfør, første og korrigerte kilometeravlesninger, leasingdetaljer (leasingselskap, kontraktsnummer, kontraktsstartdato, kilometergrense, leieavtale varighet, kilometeravlesning ved starten av leieperioden), forsikringsdetaljer (forsikringsselskap, kontraktsnummer, kontraktsstartdato, kilometergrense, forsikringsavtale varighet, kilometeravlesning ved starten av forsikringen), serviceinformasjon (dato for siste service, kilometerstand ved siste service, servicetidspunkt etter kjørelengde, servicetidspunkt etter tid, e-postadresse til hvem som skal varsles og hvem som har blitt varslet).

Informasjon om utstyr, valgfritt oppgitt av kunden, som for eksempel Merke, Modell, Navn, Serienummer, Registreringsnummer, Avdeling, Merker, Driftstimer ved siste service, Serviceintervaller, Inspeksjonsdetaljer (Siste inspeksjonsdato, Inspeksjonsintervall, Inspeksjonsnotater), E-postadresse til hvem som skal varsles og hvem som har blitt varslet.

Data som leveres av maskinvare eller opprettet fra maskinvaredatat, som for eksempel Plassering, Motor på og av, Start- og stoppsted for turer, Start- og stoppadresse for turer, Start- og stoppdato og tid for turer, Gjeldende hastighet, Gjeldende retning, Rå akselerometerdata for å bygge kjøreatferdspoeng og oppdage kjørehendelser (Rask akselerasjon, Hard bremsing, Brå vending, Tomgang), Maskinvardiagnostikk som GPS-satellitter i sikt, installasjonsvinkel, Driftstimer.

Brukerprofilinformasjon som brukernavn, passord, e-post, mobilnummer og språkpreferanse.

Logging av programvarebruk som hva brukeren klikker på, rekkefølgen av klikk, statistikk og analysedata inkludert IP-adresse.

Kategoriene av registrerte personer

Kunder, kundens ansatte eller andre som bruker våre tjenester.

Vi lagrer dataene så lenge kunden instruerer oss til det, eller til kunden avslutter fullstendig. Kunden bestemmer alene hvor lenge det er nødvendig å beholde dataene, og vårt ansvar er begrenset til å følge kundens instruksjoner.

Kundens administrator og en bruker kan be om sletting av data, der kunden er databehandlingsansvarlig, i brukergrensesnittet og kan også be om ytterligere sletting ved å kontakte vår gruppes personvernombud i tilfeller der EcoMobility er databehandlingsansvarlig.

2.3. Partnere og leverandører

Vi behandler personopplysninger om partnere og leverandører for å oppfylle kontrakten. De personlige opplysningene som behandles er navn, telefonnumre, adresser, e-postadresser og fakturainformasjon.

Denne informasjonen vil bli lagret i kontraktsperioden. Videre, for å lette mulig fremtidig kontakt og samarbeid, beholder vi registre av nåværende, tidligere og potensielle partnere og leverandører i 5 år, basert på berettiget interesse. Vi vil imidlertid slette all data ved forespørsel.

2.4. Abonnenter på nyhetsbrev / Nettskjemaer og informasjonsforespørsler

Hvis du kontakter oss eller abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil vi samle inn følgende data:

Nyhetsbrev: E-postadresse, navn og rolle, for å sende nyhetsbrev Kontakt via e-post: E-postadresse og e-postkorrespondanse, for å svare på din forespørsel Kontakt via telefon: Telefonnummer, navn og en oppsummering av den tilsvarende skriftlige korrespondansen, for å svare på din forespørsel. Vi tar også opp telefonsamtaler av sikkerhets- og opplæringsformål, på innkommende samtaler basert på aktivt samtykke fra innringeren.

Vi trenger ditt samtykke for å melde deg på nyhetsbrevene våre. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst, i så fall vil vi slette e-postadressen din fra e-postlisten og stoppe å sende deg nyhetsbrev.

Hvis du er kunde, forbeholder vi oss retten til å beholde e-post- og telefonkorrespondanse så lenge du er en aktiv kunde for å kunne gi best mulig kundeservice, og i ett år etter avslutningen av kundeforholdet i tilfelle det er behov for ytterligere kontakt. I tillegg kan informasjonen også beholdes for å håndtere klager og for håndtering av en pågående juridisk tvist. Du kan sende oss en forespørsel om å slette all korrespondanse. Vi vil da behandle forespørselen din. Hvis vi bestemmer oss for å beholde dataene dine, vil vi informere deg om begrunnelsen bak en slik beslutning uten unødig opphold.

Alle kunder i EcoMobility Group vil motta transaksjonelle e-poster, selv om de har meldt seg av nyhetsbrevene våre. En transaksjonell e-post kan være en melding om et personvernbrudd, endring i vilkår og betingelser og lignende informasjon. Dette er informasjon EcoMobility av lovpålagte grunner må informere eksisterende kunder om.

2.5. Nettsidebesøkende

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, telefonen, nettbrettet eller enhver annen enhet du bruker for å få tilgang til nettsiden vår. Vi bruker informasjonskapsler på nettstedene våre levert av Google Analytics, HubSpot, Hotjar, Lead Forensics og lignende verktøy for å analysere hvordan du bruker nettsiden vår (hvilke sider du besøker, hvilke lenker du klikker på og tiden og varigheten av besøket ditt). I tillegg bruker vi informasjonskapsler fra Google Ads, Facebook og andre annonsørleverandører for å måle effekten av markedsføringsinnsatsen vår. Til slutt bruker vi informasjonskapsler fra leverandører som HubSpot, for å aktivere bruken av chatteverktøy.

Informasjonskapsler er satt til å utløpe senest ett år etter at du sist besøkte nettstedet. Du kan slette alle våre informasjonskapsler i “Innstillinger”-menyen i nettleseren din. Våre informasjonskapsler kan også deaktiveres ved å besøke følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vi samler inn og lagrer informasjon som du oppgir når du sender inn noen av våre ledelsesskjemaer. Slike data vil bli lagret i opptil tre år. Du kan når som helst be om at informasjonen din slettes.

2.6. Rekruttering

Hvis du søker på en stilling innen EcoMobility Group, vil vi samle inn og behandle søknaden din, CV-en din, sertifikater og referanser samt personlige detaljer som navn, e-postadresse og telefonnummer. Grunnlaget for vår behandling av disse personopplysningene er ditt samtykke som du fritt gir under søknadsprosessen. Vi vil beholde slike data i 12 måneder etter avslutningen av rekrutteringsprosessen for å vurdere deg for kommende stillinger. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

 1. Sikkerhetstiltak

Vi har implementert en rekke sikkerhetstiltak for å kunne behandle data på en sikker måte (som beskytter dine personopplysninger mot tap og uautorisert tilgang, kopiering, bruk, endring eller avsløring), slik som:

Vi følger beste praksis for standarder for informasjonssikkerhetsstyringssystem. Kundedata er kryptert både under overføring og “i ro”. Vi benytter nettverkssegmentering i alle våre produksjonsmiljøer. All infrastruktur holdes oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene som blir utgitt av våre leverandører. Vi bruker en mye brukt metode for tilgangskontroll kalt prinsippet om minste privilegium (PoLP) for å sikre at infrastrukturen vår forblir sikker.

Du kan finne mer detaljert informasjon om sikkerhetstiltakene her.

4. Mottakere av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi vil ikke videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter med mindre det kreves eller tillates i henhold til gjeldende personvernlovgivning, f.eks. hvis vi blir instruert til å gjøre det av kunden eller ved å bruke en godkjent databehandler.

Når vi deler personopplysninger med en databehandler, krever vi at databehandleren inngår en databehandleravtale med oss i samsvar med den generelle personvernforordningen (GDPR). Nåværende databehandlere vises på listen som finnes her: Vi bruker noen få databehandlere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) der europeiske standardkontraktklausuler (SCC) brukes som grunnlag for overføring.

 1. Dine rettigheter som registrert

5.1. Rett til tilgang, retting, sletting og dataportabilitet

Som registrert har du rett til å be om:

tilgang til alle personopplysninger vi har lagret om deg, rettelse av eventuelle feil i personopplysningene vi har lagret om deg, sletting av dine personopplysninger, og mottak av dine personopplysninger og overføring til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)

Din rett til å få tilgang til personopplysningene er ikke absolutt, da lov eller forskrifter kan tillate eller kreve at vi nekter å gi ut noen av personopplysningene.

For å kunne tilby best mulig service er det viktig at personopplysningene i våre registre er korrekte. Vennligst informer oss hvis dine personopplysninger endres eller er feil av andre årsaker.

Retten til sletting er ikke absolutt, da lov eller forskrifter kan tillate eller kreve at vi nekter å slette noen av personopplysningene. For eksempel kan vi i stedet for sletting av personopplysninger anonymisere dem slik at de ikke kan knyttes til eller spores tilbake til deg.

Hvis behandlingen er basert på berettiget interesse, kan du i tillegg protestere mot behandlingen og be om begrensning av behandlingen.

5.2. Hvor du kan sende inn en forespørsel

Både kunden og kundens ansatte (eller andre brukere av våre tjenester) kan utøve de nevnte rettighetene ved å logge inn på brukergrensesnittet, der du vil finne mesteparten av dataene vi har lagret om deg og ha muligheten til å gjøre korrigeringer og be om sletting.

Da vi behandler data på vegne av kunden vår når vi utfører tjenestene våre, må eventuelle forespørsler om utvidet tilgang, korrigeringer eller sletting, som ikke kan gjøres i brukergrensesnittet, sendes til oss via kunden vår. Hvis du bruker tjenestene våre basert på et ansettelsesforhold eller annet tilknytningsforhold til kunden vår, må du kontakte den relevante personen i selskapet, som kan ta de nødvendige beslutningene, inkludert å sende en forespørsel til oss.

For å utøve de nevnte rettighetene knyttet til personopplysninger som ikke er lagret i brukergrensesnittet, vennligst kontakt vår gruppes personvernombud, se avsnitt 7. Vi vil ta nødvendige skritt for å bekrefte den registrertes identitet før vi gir noen informasjon om personopplysningene.

6. Endringer i personvernerklæringen vår

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den er til enhver tid gjeldende, og en oppdatert personvernerklæring er tilgjengelig her.

 1. Personvernombud

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, bekymringer om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å sende inn en klage, vennligst kontakt vår gruppes personvernombud på dpo@ecomobility.com

 1. Klager

Hvis du har bekymringer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, er du velkommen til å sende inn en klage til den relevante databeskyttelsesmyndigheten i ditt land. I tillegg kan du sende inn en klage til EcoMobility Group på cs-no@ecomobility.com

Underleverandører av databehandling

UnderleverandørLandBeskrivelseLenke
x   
x   
x   
xxx 
xx   
x   
x   
  x 
 x  
Easy-ParkSverigePå forespørsel og kun etter signering av en juridisk kontrakt for denne tjenesten deler vi visse data med Easy Park for å muliggjøre denne tjenesten. 
xx  
xxx 
Ruptela UABLithuaniaLeverandør av flåtestyringstjenesterhttps://www.ruptela.com/
HubSpotIrelandVi bruker HubSpot til å kommunisere med våre kunder og potensielle kunder, samt til å bygge ekstra nettsider på ecomobility.com. https://hubspot.com
Google Cloud platformxxhttps://policies.google.com/privacy
Andre EcoMobility Group selskaperxxx

 

Underleverandører av databehandling – Tredjeland

Som et resultat av den nylige avgjørelsen fra EU-domstolen om overføring av data, der Privacy Shield ble ugyldiggjort, vil EcoMobility gå over til Standard Contractual Clauses (SCCs) for overføringer av personopplysninger for online annonsering og måling ut av EU/EØS.

Har du noen spørsmål om dette? Vennligst ta kontakt med vår personvernombud på dpo@ecomobility.com

Trekkerettigheter for privatpersoner

Rett til å trekke seg for forbrukere www.ecomobility.com